Algemene voorwaarden

 

1.Toepassing

 

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijsoffertes van Safe-Connect, onderdeel van Safe-Connect  bv, aan de klant (hierna de “klant”) en op alle overeenkomsten tussen Safe-Connect en de klant. Deze Algemene Voorwaarden, primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Safe-Connect deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van Safe-Connect, moeten, opdat ze aan Safe-Connect tegenstelbaar zouden zijn, door Safe-Connect schriftelijk bevestigd worden. Een speciale schriftelijke overeenkomst waarin uitzonderingen of speciale clausules worden beschreven kunnen onze Algemene Voorwaarden alleen maar aanvullen, zeker nooit vervangen. Elk werkstuk, idee, voorstel, voorontwerp, foto of model dat Safe-Connect produceert valt onder de wet van het auteursrecht. Wil de koper, opdrachtgever of de rechtspersoon van een werkstuk, idee, voorstel, voorontwerp, foto of model ook de publicatierechten daarvan verwerven dan zal de verkoop van deze rechten in een speciale clausule schriftelijk en door alle betrokken partijen ondertekend, toegevoegd moeten worden aan het verkoopcontract.

 

2.Offertes

 

De offertes van Safe-Connect gelden slechts ten titel van inrichting. Elk order van de klant bindt de klant doch Safe-Connect zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van dit order door Safe-Connect. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een deel tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De opdrachtgever die een opdracht geeft aan Safe-Connect wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. Hij draagt samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier de verantwoordelijkheid tegenover derden.

 

3.Levering

 

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Safe-Connect niet. De leveringen geschieden af fabriek (uitbatingszetel Safe-Connect). Het risico en de kosten van het transport vanaf het fabriek (uitbatingszetel Safe-Connect) zijn steeds voor de klant. De door Safe-Connect geleverde goederen moeten binnen 14 dagen na de terbeschikkingstelling op de plaats van levering door de klant worden afgehaald. Indien echter overeengekomen is om de goederen door Safe-Connect te laten leveren tot in de lokalen van de klant, dan moet de klant de goederen op het ogenblik van het ter plaatse brengen in ontvangst nemen. Indien de klant de goederen niet binnen de overeengekomen termijn afhaalt of in ontvangst neemt, kan Safe-Connect, naar haar keuze, zonder ingebrekestelling van rechtswege, hetzij de levering als voldaan beschouwen, de goederen factureren en de verdere bewaringskosten aan de klant doorrekenen; hetzij de overeenkomst als ontbonden beschouwen, met behoud van haar recht op schadevergoeding, forfaitair overeengekomen op 70% in geval van software en 50% in geval van hardware. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door Safe-Connect aan de klant van een uitvoerbare versie van de programma’s op magnetische drager, leesbaar door de computer-hardware van de klant. Klachten betreffende zichtbare en verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de acht dagen na de levering bij aangetekend schrijven aan Safe-Connect gemeld te worden op haar zetel te Hasselt. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Safe-Connect indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde aangetekende brief is verstreken. In geval van verkoop, dient voor verborgen gebreken in elk geval te worden gereageerd binnen veertien dagen na levering. De tijdige en gegronde klachten van de klant betreffende de goederen of diensten zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde goederen en diensten of de gebrekkige onderdelen ervan door Safe-Connect, zonder dat Safe-Connect daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

 

3.1.Clouddiensten

 

3.1.Clouddiensten: Alle (cloud)producten en /of diensten die de Safe-Connect aan de klant levert in het kader van deze overeenkomst.

3.2.Het is bij cloud-diensten mogelijk om de klant administratie-toegang te geven tot diverse cloud-diensten waardoor de klant autonoom diverse cloud-diensten kan activeren of de-activeren.De prijzen voor deze diensten kunnen op het ogenblik voor de activatie opgevraagd worden bij Safe-Connect. Er worden dus geen bijkomende offertes gemaakt die goedgekeurd moeten worden voor klanten met een autonome toegang tot de cloudproducten/diensten. De verantwoordelijkheid over het activeren of de-activeren van cloud-diensten ligt volledig bij de klant met administratie-toegang. Op het einde van elke maand ontvangt de klant een factuur met de vermelding van het effectieve gebruik van de specifieke cloud-diensten.

3.3.Indien een klant het voorwerp wordt van gelijk welk type van insolventieprocedure, bestuur, curatele, vereffening, regeling met schuldeisers of ontbindingsprocedure (‘Insolventiegebeurtenis’), mag Safe-Connect de levering van de Clouddiensten beëindigen of tijdelijk opschorten.

3.4.Indien een klant de facturen die het gevolg zijn van een overeenkomst met clouddiensten niet tijdig betaald, mag Safe-Connect de levering van de Clouddiensten beëindigen of tijdelijk opschorten. Safe-Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, bijkomende betalingen, schade of ongemakken voor de Klant of enige Eindgebruiker als gevolg van de opschorting of beëindiging van de levering Clouddiensten conform dit artikel 3.1.

 

4.Eigendomsrechten

 

Safe-Connect , of de derde van wie Safe-Connect  vergunningen voor licenties heeft gekregen, blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle toepassingssoftware, pakket- of maatsoftware. Gezien de wettelijke bepalingen betreffende artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging blijven al de door Safe-Connect  ontworpen werkstukken, ideeën, voorstellen, voorontwerpen, foto’s of modellen, welke de gebruikte techniek ook is, zijn eigendom, alsmede alle publicatierechten. Zonder schriftelijke overeenkomst met de rechthebbende, is het niet toegestaan de werken te kopiëren, uit hun oorspronkelijk verband te halen, te publiceren, door te verkopen of te wijzigen. Werkstukken die tijdelijk het kantoor van Safe-Connect  verlaten blijven hun eigendom. Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen de vermelding van de naam van de leverancier, zelfs indien de vermelding van de naam van opdrachtgever, uitgever, publiciteitsagent of anderen reeds voorzien is. Bij het realiseren van fotoreportages vertrouwt men de styling en bijgevolg de keuze van alle daartoe nodige materialen toe aan Safe-Connect , evenals de keuze van fotomodellen en/of personages tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Worden modellen onder contract genomen dan treedt Safe-Connect  op als tijdelijk tussenpersoon voor de opdrachtgever en het model met als doel de opdracht zo snel en efficiënt mogelijk te realiseren. Dit geeft ten overstaan van zowel de opdrachtgever als van de modellen geenszins het recht onderlinge geschillen te verhalen op Safe-Connect . Zowel de opdrachtgever als de leverancier zijn gehouden aan het respecteren van de reglementering inzake het beroep doen op modellen en personages voor zover zij verbonden zijn aan een organisatie die hun vertegenwoordigt. Voor personen die onafhankelijk en vrijwillig meewerken aan een fotoproject gelden onze contractuele bepalingen inzake aanvaarding, uitvoering en publicatierechten, dit wijzigt ten overstaan van de opdrachtgever geenszins de vorige en volgende voorwaarden. De opdrachtgever wordt op de hoogte gebracht van de geldende contractuele bepalingen betreffende de modellen onder contract. Annuleringen kunnen slechts volgens de contractuele bepalingen geldend ten overstaan van het betreffende model. Wijziging van de opdracht kan als gevolg hebben dat nieuwe afspraken tussen model en opdrachtgever dienen gemaakt te worden; elke nieuwe afspraak vraagt een nieuwe schriftelijke overeenkomst. De modellen zijn niet gebonden aan een arbeidsovereenkomst, zij leveren hun arbeid niet onder de autoriteit van Safe-Connect . Deze kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele niet-naleving van het contract. De opdrachtgever heeft niet het recht de fotosessies of de realisatie van om het even welk project ook bij te wonen. In de realisatie van publiciteitswerken is de leverancier vrij in de keuze van lettersoort en lay-out tenzij anders schriftelijk bepaald.

 

5.Aansprakelijkheid

 

Elke aansprakelijkheid voor gebreken en elke garantieplicht van Safe-Connect  vervallen indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd, indien de goederen niet oordeelkundig werden behandeld door de klant of indien de goederen werden gewijzigd door de klant. Ten einde zijn lokalen aan te passen aan de door Safe-Connect  te leveren goederen of diensten, moet de klant tijdig de nodige inlichtingen vragen bij Safe-Connect  of de derde constructeur. Safe-Connect  zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van Safe-Connect . Indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Safe-Connect  tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan één derde van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst geleverde goederen of diensten, met een bovengrens van 20.000 Euro. Safe-Connect  zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van klanten of verlies van gegevens of voor enige andere schade of gebreken te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door de klant. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen en weglatingen tot gevolg hebben zullen in rekening gebracht worden. Voor het ter perse gaan van het werk krijgt de opdrachtgever de kans het werk na te zien op eventuele fouten. Het overmaken van de voor afdrukken gemaakte proef of van de order tot afdrukken, ondertekend en gedateerd ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid na het drukken vastgestelde fouten. Mondeling medegedeelde veranderingen worden bij betwisting slechts erkend indien zij schriftelijk bevestigd zijn geweest. De verantwoordelijkheid voor een vertaling berust bij de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De leverancier is niet gehouden films, clichés, ontwerpen, foto’s, tekeningen en andere materialen te bewaren; tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Kosten ten gevolge deze overeenkomst zullen aangerekend worden. Daar de Leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers, onderaannemers) en door gevallen van overmacht; uitputting van voorraad, machinebreuk, e.a. kunnen aangetast worden, kunnen zij niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis, maar geven zij de aflevering bij benadering weer. Een laattijdige aflevering kan niet geweigerd worden en geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij inlevering van documenten, materialen etc. evenals bij terugzenden van verbeterde proeven, handschriften of orders tot drukken of verdere productie in gebreke is gebleven. Vertraging vanwege de opdrachtgever geeft de leverancier recht om geleden schade in verband met onbruikbaarheid van hulpstoffen en materialen te verhalen. Advertentieopdrachten worden enkel na schriftelijke bevestiging als definitief beschouwd. Annulering kan slechts mits schriftelijk akkoord van Safe-Connect . Alle reeds veroorzaakte kosten zullen aangerekend worden met een minimum van 30 % van de overeengekomen prijs. Periodieken kunnen slechts ontnomen worden mits aangetekend schrijven en naleving van de opzeggingstermijnen. Wanneer de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanleveren van persklare documenten, films of zetwerk moet dit materiaal beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld voor het doel. AIIe mogelijke voorzorgen worden genomen om verlies of schade van goederen, originelen of welke materialen ook te voorkomen, alle verantwoordelijkheid hieromtrent wordt afgewezen.

 

6.Afwerving van personeel

 

Gedurende de duur van elke contractuele relatie tussen Safe-Connect  en de klant en gedurende een periode van 2 (twee) jaren daarna, zal de klant geen gebruik maken van de diensten van personeel van Safe-Connect  – rechtstreeks noch onrechtstreeks – als zelfstandige, als vennoot, als bediende, of in om het even welke andere hoedanigheid of wijze, tenzij in het kader van dergelijke contractuele relatie. Aangezien de schade geleden door Safe-Connect  in zulk geval niet precies kan worden bepaald, stemt de klant ermee in dat hij in geval van inbreuk op dit verbod aan Safe-Connect  bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een bedrag zal betalen gelijk aan 2 (twee) maal het bruto- inkomen gedurende de laatste 12 (twaalf) maanden voor de inbreuk betaald door Safe-Connect  aan het betreffende personeelslid.

 

7.B.T.W

 

In de prijzen door Safe-Connect  opgegeven is de B.T.W. niet inbegrepen.

 

8.Betaling

 

De betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, dient te geschieden op de bankrekening van Safe-Connect  te Hasselt zonder kosten voor Safe-Connect , uiterlijk binnen de dertig dagen na factuurdatum. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, zal op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Het factuurbedrag zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 40,00 Euro, onverminderd alle andere rechten welke Safe-Connect  kan doen gelden. Safe-Connect  zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Safe-Connect  om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen. Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen, en te verhogen met eventuele verwijlintresten en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft Safe-Connect  eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

 

9.Overmacht

 

Safe-Connect  zal in geval van overmacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Safe-Connect , telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van Safe-Connect , steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat Safe-Connect  in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

 

10.Export

 

Elke verbintenis van Safe-Connect  tot uitvoer uit België is onderworpen aan de ontbindende voorwaarde van verkrijging van de vereiste uitvoervergunning. De klant zal zelf de geldende regels met betrekking tot de uitvoer van informaticaproducten naleven.

 

11.Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

 

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Safe-Connect  en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

De Rechtbanken van Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. Safe-Connect  behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.