Privacybeleid

 

  1. Toepassingsgebied

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Safe-Connect, onderdeel van Cats&Dogs bv.

Safe-Connect, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 303 bus 4, 3500 Hasselt, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0463-565-473.

Safe-Connect draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Safe-Connect uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Safe-Connect draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website.
Al uw gegevens die u op onze websites en/of productsites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

 

  1. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

 

Statistische informatie

 

Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

 

Klantinformatie

 

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals het gebruiken van het contactformulier, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Safe-Connect u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  • Naam

  • E-mailadres

  • Uw vragen of opmerkingen

Dergelijke gegevens worden gebruikt om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden of met inbegrip van uw toestemming u op de hoogte te houden van onze activiteiten, nieuws,…

 

  1. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

 

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Safe-Connect op de hierna vermelde contactgegevens.

 

  1. Contactgegevens

 

Safe-Connect is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Safe-Connect contacteren op het volgende adres:

Corda Campus – Corda A

Kempische Steenweg 303 bus 4

3500 Hasselt

+32 11 946 320

Safe-Connect behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 9/08/2019.